Yayın İlkeleri ve Yasal Uyarı

Stratejik Ortak, 2015 yılında kurulmuş ve 2016 yılında StratejikOrtak.com ismiyle yayın hayatına başlamıştır. Stratejik Ortak, Uluslararası ilişkiler alanı içerisine giren konular ve dünya gündemine dair gelişmelerin anlaşılır, tarafsız ve güncel olarak anlatılmaya çalışıldığı haber-analiz portalıdır.

Sitemizde yayınlanmak üzere gönderilen yazıların tümü ilgili editörlerimiz tarafından değerlendirilip yayına uygun olup olmadığına karar verilir.

Stratejik Ortak’a gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış veya başka bir dergi, internet sitesi ve sair basım-yayım organlarında yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.

Stratejik Ortak’ta yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif hakkının ihlali sayılabilecek iktibas yahut diğer hususlar bakımından hukuki sorumluluk yazarlara aittir. İleride doğması muhtemel hukuki ihtilaflarda Stratejik Ortak sorumlu tutulamaz.

Stratejik Ortak ticari amaç gütmeyen, gönüllülük esasına göre bir araya gelen kişilerden müteşekkil bir haber-analiz portalıdır. Sitemizde yayımlanan yazılar için yazarlarına telif ücreti ödenmez. Yazılar yayınlanmasa dahi yazarlarına iade edilmez. Eser sahibinin rızası ile Stratejik Ortak’ta yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanma veya yayımdan kaldırılması hakkındaki tasarruf yetkisi, aksi taraflar arasında akitle sabit değilse Stratejik Ortak’a aittir.

Sitemizde yayımlanan yazı ve okuyucu yorumları açısından aşağıda belirtilen kuralları tüm yazarlarımız ve ziyaretçilerimiz kabul etmiş sayılır.

  • Bu hususların ihlalinden dolayı Stratejik Ortak hukuki olarak sorumlu tutulamaz;
  • Yayınlarda ve yorumlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz,
  • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın ve yorum yapılamaz,
  • Yayın ve yorumlarda kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez,
  • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez,
  • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez,
  • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın ve yorum yapılamaz,
  • Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın ve yorum yapılamaz,
  • Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanan yazılar yayımlanamaz ve yorum yapılamaz,
  • Terör, şiddet ve afet olaylarında mağdurları ve yakınlarını rencide edici, manevi haklarını zedeleyici yazılar yayınlanamaz ve bu minvalde yorumlar yapılamaz.

Yazarlarımız ve Okuyucularımız İçin Hukuki Bilgiler

Sitemiz bünyesinde yayımlanan yazı ve yorumlar açısında siz değerli yazarlarımız ve ziyaretçilerimiz için hukuki anlamda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yazarlarımız açısından bu hukuki meseleler daha çok 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, değerli ziyaretçilerimiz açısından ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında önem kazanmaktadır.

Aşağıda yazılı kanun maddelerini yazarlarımızın ve ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak isteriz;

TCK.m.125 (Hakaret Suçu);

 • Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
 • Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

– Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

– Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

– Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

TCK.m.220/8 (Örgüt Propagandası)

Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TMK.m.7/2(Terör Örgütü Propagandası)

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

FSEK.m.16/2

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, yayımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.

FSEK.m.71/1

Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

FSEK.m.71/5

Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yayın İlkeleri ve Yasal Uyarılar başlığı altında izah edilen hususları tüm yazarlarımız ve ziyaretçilerimiz kabul etmiş sayılırlar. İleride doğması muhtemel hukuki ihtilaflardan dolayı Stratejik Ortak sorumlu tutulamaz.

Yazarlarımıza ve ziyaretçilerimize saygıyla arz ederiz.

©Stratejik Ortak